ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 76 บัญญัติให้มี “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติตบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการนส่งเสริม (1) สวัสดิการ (2) สวัสดิภาพ (3) สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น (4) ความมั่นคง (5) ผดุงเกียรติและ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการทั้งบุคลากรในประจำการและนอกประจำการจำนวนกว่า 1,000,000 คน

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิจิตร

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตรหรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร” จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ภารกิจ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 12,819 คน ในด้านต่างๆดังนี้

1. งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู มูลนิธิและกองทุน
3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่
4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานอำนวยการ
2. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

กิจกรรมสำคัญ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่ขอนำเสนอดังนี้
1. งานช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
2. งานประกันอุบัติเหตุหมู่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เป็นหน่วยงานประสาน ชมรม สมาคม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดในจังหวัดพิจิตร ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1-2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร
สังกัดการศึกษาเทศบาลพิจิตร
สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิจิตร (กศน.)
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดพิจิตร

1.นายดำรง  สุจริต  ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2547 – 2551

           2.นายปัญญา สว่างเพียร ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2551 – 2555

156899804_464772684771489_3692767921323633940_n

             3.นายสมชาย  สังขวิสุทธิ์  ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2555 – 2559

158446833_403251377636998_2012039556576173966_n

        4.นายสุวรรณ นรพักตร์  ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2559 – 2563

159215564_267585731556460_646446723238350335_n

                   5.นายทรงกิต  จันทรมณี ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2563 – ถึงปัจจุบัน