การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

m1 m4
นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด
ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร