การประเมินฯ ผู้อำนวยการ

ปม3 ปม8
ปม4 ปม6
ปม5 ปม7

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ท่านเนาวรัตน์ สวัสดี อจ.อังคณา วสุวรวงศ์ และผอ.ปราณี รัตนะ
เพื่อรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร