กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร  จัดทำโครงการ ครูดูแลครูที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  (เลี้ยงกาย เลี้ยงใจ ร่วมกันปันสุข)              โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  มีอายุยืนยาว  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สร้างขวัญและ  กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

S__8069122 S__8069124 S__8069126 S__8134659 S__8134661 S__8134662 S__8134665