ชี้แจงงบประมาณ ปี พ.ศ.2561

ปชส3

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.พร้อมด้วย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และทีมงานแผนงานงบประมาณเข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561