บริการตรวจ – วัดสายตา ” ฟรี “

สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษานอกประจำการและในประจำการ
มารับบริการตรวจ – วัดสายตา ” ฟรี ” จากโรงพยาบาลศุภมิตร
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร