ประชุมข้าราชการบำนาญ

8 9
นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค./ช.พ.ส. เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2559
กับผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู สพป.พิจิตรเขต 1 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
และชมรมข้าราชการบำนาญ อ.ทับคล้อ สพป.พิจิตรเขต 2 ดังนี้
1. การติดตามงานทะเบียน ช.พ.ค./ช.พ.ส.
2. การติดตามสมาชิกค้างส่งเงินสงเคราะห์รายศพ
3. การติดตามสมาชิกค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้
4. ชี้แจงการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
5. ชี้แจงการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาท