ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม

ประชุม กค ประชุม กค2

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุวรรณ นรพักตร์  ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่องการพิจารณา ทุนทวี บุณยเกตุ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการเชิดชูครูดีของปวงประชา และครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560  เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลและส่งรายชื่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป