ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

meeting
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงาน
คณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ
ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย