ประชุม สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ

16 จว2 16จว3

16จว4 16จว5

ดร.สุวรรณ   นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด
16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับนโยบายจากธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
ณ จังหวัดกำแพงเพชร