มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นายสมบูรณ์ โพธิ์เจริญ และ ช.พ.ส. นายบุญศรี มูลดี

นายสมบูรณ์  โพธิ์เจริญ  ชพส.นายบุญศรี  มูลดี1