มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้ได้รับทุนฯ จำนวน  4  ราย ได้แก่  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  1 ราย ได้แก่ นางสาวณิชากร  วรเลิศ   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  3 ราย  ได้แก่  นางจินตนา ผาสุข  นายฉัตรชัย  เจริญทิม และนางนงค์นุช  ตุลาพงษ์

1 2

3 4