มอบรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560

ยกย่อง1 ยกย่อง

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 62  มอบรางวัลยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่นางกัทลี  คารมปราชญ์  และนางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์  ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร