มอบหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม นายอำนาจ ดิเรกวัฒนะ

นายอำนาจ  ดิเรกวัฒนะ1