ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่

บ้านเลขา บ้านเลขา1

ดร.สุวรรณ นรพักตร์ และครอบครัว รวมแสดง มุทิตาจิต ตอทานพิษณุ ตุลสุข ในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ บานณุญาภา ซอยวัด สวนแกวอุทยาน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม