ร่วมประชุมชี้แจงประชามติ

สช3 สช1

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการออกเสียงประชามติ ” 6 สัปดาห์ประชามติ ” ที่จะมีขึ้น
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมชี้แจงความเคลื่อนไหวของสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร
ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร