วันข้าราชการพลเรือน

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ได้เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนพลเรือน