สนง.สกสค.จังหวัดพิจิตร เชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสุขภาพตา