เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

ปช6 ปช7

ปช4 ปช
นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ
สกสค.เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 หอประชุมคุรุสภา