เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งชำระหนี้

ประชาสัมพันธ์
ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ” โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “
ซึ่งมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ได้ ธนาคารออมสินจึง
กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งชำระหนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังข้อมูลแนวทางในการแก้ไขหนี้สินร่วมกัน ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม
2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
อ.เมือง จ.พิจิตร
หมายเหตุ ยื่นแบบแสดงความจำนง ณ ห้องประชุม / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์