แบบประเมิน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

QRcode

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร กรอกแบบประเมินผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ระหว่างวันที่        15-26 มกราคม 2561