โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาชีวิตครู

ผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้าโครงการฯ สามารถขอรับแบบลงทะเบียนได้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่     16 – 31 มีนาคม 2560

หนังสือแจ้งลงทะเบียนแก้ไขหนี้ (1)